پنج‌شنبه, 2 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۰:۳:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ 
  • کد خبر : ۲۳۲۲
آگهی مزایده مرحله اول فروش 12 قطعه زمین تجاری - مسكونی شهرداری صالح آباد

آگهی مزایده مرحله اول (نوبت اول) فروش 12 قطعه زمین تجاری ـ مسکونی شهرداری صالح آباد

شهرداری صالح آباد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها در نظر دارد تعداد 12 قطعه زمین تجاری ـ مسکونی (بدون پروانه) خود را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل بفروش برساند.

1 ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از زمینها به شهرداری صالح آباد مراجعه نمایند.

2 ـ متقاضیان می بایست جهت هر قطعه زمین طبق جدول ذیل 5% از مبلغ قیمت کارشناسی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1/5/98 بحساب 0104567590006 سپرده شهرداری نزد بانک ملی صالح آباد واریزوفیش واریزی آن را به همراه درخواست کتبی با ذکر مشخصات کامل خود به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

3 ـ کمیسیون معاملات شهرداری در روز چهار شنبه مورخ 2/5/98 رأس ساعت 12 در محل شهرداری تشکیل می گردد.

4 ـ حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار ایشان در جلسه اختیاری می باشد.

5 ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.   

6 ـ هزینه کارشناسی  زمین و هزینه آگهی با خریدار خواهد بود.

7 ـ برنده مزایده می بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز کل مبلغ بحساب شهرداری اقدام نماید در غیر اینصورت و امتناع از انجام معامله سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم معامله انجام خواهد شد.

8 ـ سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرار داد با نفر اول مسترد می گردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

9 ـ به تقاضاهایی که بدون واریز مبلغ سپرده موضوع بند 2 ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10 ـ قیمت و مشخصات زمین ها طبق جدول ذیل می باشد.

11 ـ نوبت دوم این آگهی روز  یکشنبه 23/4/98 در روزنامه همدان پیام چاپ خواهد شد.

ردیف

شماره قطعه

متراژ

قیمت هر متر مربع(ریال)

قیمت کارشناسی (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

آدرس

1

28

45

000/000/6

000/000/270

000/500/13

تجاری ـ منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 (وراث بنیادی)

2

5

45

000/000/6

000/000/270

000/500/13

تجاری ـ منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 (وراث بنیادی)

3

7

80/30

000/000/6

000/800/184

000/240/9

تجاری ـ منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 (وراث بنیادی)

4

6

80/30

000/000/6

000/800/184

000/240/9

تجاری ـ منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 (وراث بنیادی)

5

86

140

000/500/5

000/000/770

000/500/38

تجاری ـ منطقه مشاغل صنعتی جنب کارگاه بیرجندی

6

3

80/355

000/000/21

000/800/741/7

000/090/387

تجاری ، مسکونی ـ میدان حضرت ابوالفضل (ع)

7

6

200

000/900

000/000/180

000/000/9

مسکونی ـ انتهای خیابان رسالت

8

1

2700

000/450

000/000/215/1

000/750/60

زمین بایر (بدون کاربری) جاده کرمانشاه جنب پست برق

9

64

50

000/000/6

000/000/300

000/000/15

تجاری ـ مشاغل صنعتی تفکیکی جعفر محمدی

10

65

50

000/000/6

000/000/300

000/000/15

تجاری ـ مشاغل صنعتی تفکیکی جعفر محمدی

11

19

325

000/000/4

000/000/300/1

000/000/65

مسکونی ـ تفکیکی یحیی کوچکخانی

12

5

45

000/000/6

000/000/270

000/500/13

تجاری ـ منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 (وراث بنیادی) داخل گاراژ

روابط عمومی شهرداری صالح آباد

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0